بازار سرمایه منطقی‌ترین گزینه تامین مالی برای صنعت پتروشیمی است