بازدید مسئولان شهری استان گلستان از طرح های عمرانی تهران