چهارمیلیارد ریال اعتبار به صندوق های توسعه کشاورزی تزریق می شود