ملت ایران در روز نخست جنگ با آمریکا حماسه ای خواهد آفرید که دشمن هرگز فراموش نکند