رحمانی فضلی: کار تشکیلاتی و حزبی نمود دموکراسی و مردم سالاری دینی است