افشارزاده: با نامه وزارت ورزش، فعلا مربی نمی آوریم/از خریدار استقلال فقط ماشین سمندش را می شناسم!