خبرنگار آرژانتینی به دلیل طرح اتهام علیه پاپ مورد پیگرد قرار گرفت