مراسم باشکوه پيوند آسماني 114 زوج دانشگاه فني و حرفه اي شريعتي برگزار شد