بررسی وضعیت تغییر مدیریت تیم فوتبال پاس همدان در دستور کار است