مدير استقلال: اين روزها هركس ميكروفن ببيند حرف مي‌زند