مردم با ورزش صبحگاهی فعالیت روزانه خود را آغاز کنند