مسیر کندوان مه آلود و تردد خودروها به صورت عادی درجریان است