تصاویر/ تجلیل از حافظان، قاریان و اساتید قرآنی شهرک مهدیه