وزارت کشور مکان مناسبی در اختیار خانه احزاب قرار دهد