استفاده درست ازظرفیت عشایر کشور را به اقتدار مطلوب می رساند