خريد و ذخيره سازي 80 هزار تن گوشت مرغ براي تنظيم بازار ماه رمضان