جمع‌آوری بیش از 54 میلیارد ریال از صندوق‌های صدقات در کرمانشاه