سید حسن نصرالله داری کاریزما و نام و نشان امام موسی صدر است