شهر تاریخی و گردشگری دهدشت نیازمند توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی است