وزیر اطلاعات: دور از هیاهو بدنبال تحقق همدلی برای خدمتیم