جزئیات توافق حمل و نقلی ایران و افغانستان/ حذف عوارض رودپارس