کرسی آزاد اندیشی «پوشش دانشجویی» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد