تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی در شهرستان دلفان ضروری است