گاز لایه‌ای آمریکا ناتوان از رقابت با گاز طبیعی روسیه