بررسی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان در انتظار دستور رئیس جمهور است