تشکیلات سازمان سرمایه گذاری همدان به معاونت شهرداری ارتقا می یابد