انتصاب رئيس جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي به‌عنوان نماينده وزارت علوم در دانشگاه بيرجند