نژادفلاح:موضوع اتفاق افتاده برای پسرم چیز خاصی نبود/تحت تاثیر شخصیت برانکو قرار گرفته ام/داوری به نف