اعتبار پروژه های آماده عقد قرارداد در همدان ۱۰۸۵میلیاردتومان است