عارف اگر می‌ماند بد‌تر از بلای هاشمی بر سرش می‌‌آمد