میزان برداشت جو در استان سمنان بیش از 50 هزار تن برآور شد