اعیاد شعبانیه فرصت مناسبی جهت ترویج آموزه های دینی در جامعه است