طرف ایرانی قبل از بازرسی‌های ما، مهلت ۲۴ روزه خواسته است