نمایشگاه عکس مساجد جمهوری آذربایجان در ایران برگزار می‌شود