امام حسین (ع) در اوج جنگ نیز دست از تلاوت قرآن و نماز برنداشت