اعضای بدن مرد 38 ساله در اصفهان به سه بیمار اهدا شد