لزوم پرهیز از انتشار اخبار کذب و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی توسط رسانه ها