۴۰ سخنرانی تخصصی در حوزه پیشرفت‌های سلول‌های بنیادی و ویژگی‌های آن انجام می‌شود