باید از تیم مذاکره کننده که حافظ عزت و منافع ملت ایران است حمایت کرد