برای یاوه جیره خواران وهابی اهمیتی قائل نیستیم/وهابیت از قرآن اطلاعی ندارد