يكی از جلوه‌های مهم حكومت پيامبر(ص) تعامل با غيرمسلمانان است