عابدینی؛ شاید صبح که از خواب بیدار شویم، پرسپولیس را به سایپا داده باشند! / برنده مزایده نشویم، با مرد