تندیس آثار باستانی جیرفت در هفته فرهنگی کرمان به نمایش درمی آیند