فتح خرمشهر فرهنگ مقاومت را به الگوی استکبارستیز جهان تبدیل کرد