شهید بادپا برای مقابله رفت نه مبادله/اگر پدرم بخواهد خودش بر می گردد