90طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی لرستان در حال انجام است