برگزاری جشنواره رضوی در ۱۶ دانشگاه/ زمینه گفتگوی فرهنگ دینی در دانشگاهها فراهم شود