اجرای طرح حفظ و توسعه اشتغال روستایی در مناطق محروم گالیکش