پروژه های آموزشی مصوب سفر مقام معظم رهبری به سقز به اتمام رسیده است