حمایت کامل از سرمایه گذاری در حوزه انرژی صورت می گیرد